A R K A N S A S

Đoàn Kitô Vua | Fort Smith, Arkansas
Giáo Xứ Mẫu Tâm
1301 Frank Street
Barling, Arkansas 72923
Đoàn Trưởng Phaolô Nguyễn Thanh Quang
quangnguyen11286@yahoo.com


N E W   M E X I C O

Đoàn Đức Mẹ Lavang | Albuquerque, New Mexico
Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
1015 Chelwood Park Blvd. NE
Albuquerque, New Mexico 87112
Đoàn Trưởng Maria Nguyễn Hồng Ngọc
hnguyen_88@yahoo.com


O K L A H O M A

Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội | Oklahoma City, Oklahoma
Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc
3115 SW 59th Street
Oklahoma City, Oklahoma 73189
Đoàn Trưởng Trâm Bích Cao
trambcao@gmail.com

Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpOklahoma City, Oklahoma
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
3214 N Lake Ave
Oklahoma City, Oklahoma 73118
Đoàn Trưởng Maria Nguyễn Thị Xuân Thu
xttnguyen@hotmail.com


T E X A S

Đoàn 117 | Arlington, Texas
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
801 E. Mayfield Road
Arlington, Texas 76014
Đoàn Trưởng Giuse Nguyễn Tiến Sĩ
tsnguyen88@gmail.com

Đoàn Đaminh Úy | San Antonio, Texas
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
1240 Holbrook Road
San Antonio, TX 78218
Đoàn Trưởng Ana Maria Trần Amalia
aqmdtran@yahoo.com

Đoàn Đon Bosco | Austin, Texas
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
1107 E Yager Lane
Austin, TX 78753
Đoàn Trưởng Têrêsa Nguyễn Sương Mai
Maithi.Nguyen@tceq.texas.gov

Đoàn Emmanuel | Garland, Texas
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Road
Garland, Texas 75044
Đoàn Trưởng Margarita Đặng Ánh Tuyết
tuyeta2000@yahoo.com

Đoàn Fatima | Fort Worth, Texas
Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima
5109 Lancaster Avenue
Fort Worth, TX 76112
Đoàn Trưởng Maria Nguyễn Hoa Lisa
lilaznlisa@hotmail.com

Đoàn Kitô Vua | Fort Worth, Texas
Giáo Xứ Chúa Kitô Vua
1112 Eagle Drive
Fort Worth, TX 76111
Đoàn Trưởng Agnes Vũ Hà Chi
chihvu@yahoo.com

Đoàn John Paul II | Carrollton, Texas
Giáo Xứ Thánh Tâm
2121 Denton Drive
Carrollton, Texas 75006
Đoàn Trưởng Nguyễn Thanh
tnttjohnpaul2@gmail.com

Đoàn Thánh Linh | Dallas, Texas
Giáo Xứ Thánh Phêrô
10123 Garland Road
Dallas, TX 75218
Đoàn Trưởng Giuse Nguyễn Minh Cương
jnl4170430@gmail.com

Đoàn Anrê Phú Yên | Houston, Texas
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
10610 Kingspoint Road
Houston, TX 77075
Đoàn Trưởng Maria Trần Đỗ Quyên
tsom.qt@gmail.com

Đoàn Anrê Dũng Lạc | Houston, Texas
Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
12320 Old Foltin Road
Houston, TX  77086
Đoàn Trưởng Giuse Đỗ Phú Trường
truong.do82@gmail.com

Đoàn Kitô Vua | Houston, Texas
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
6550 Fairbank N
Houston, TX 77040
Đoàn Trưởng Phero Lâm Trần
lamtran213@gmail.com

Đoàn Nữ Vương Hòa Bình | Houston, Texas
Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể
8503 S Kirkwood
Houston, TX 77072
Đoàn Trưởng Phero Trương Đạt
calwifadt@yahoo.com

Đoàn Saviô | Houston, Texas
Giáo Xứ St. Christopher Catholic Church
8150 Park Place Blvd
Houston, TX 77017
Đoàn Trưởng Phero Phạm Hồng Phúc
ppham2104@gmail.com

Đoàn Thánh Tâm | Houston, Texas
Giáo Xứ Sacred Heart Co-Cathedral
1111 Pierce Street
Houston, TX 77002
Đoàn Trưởng Phaolô Nguyễn Duy Tài
duytainguyen@yahoo.com

Đoàn Thánh Tâm | Port Arthur, Texas
Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam
801 9th Avenue
Port Arthur, Texas 77642
Đoàn Trưởng Gioan Baotixita Nguyễn Tùng Linh
lnguyen@paisd.org